Coaching on ratkaisukeskeinen toimintatapa, joka auttaa valmennettavaa toimimaan itseohjautuvasti, kirkastamaan tavoitteensa ja selkeyttämään toimintatapansa, jolloin tuloksellisuus kasvaa. Coaching antaa työkaluja, jotta yksilö löytää oman koko potentiaalinsa ja voimavaransa käyttöön. Se auttaa valmennettavaa ottamaan vastuun omasta itsestään, tekemisistään ja hyvinvoinnistaan.

Valmennuksessa hyödynnetään kognitiivista käyttäytymistiedettä, ratkaisukeskeistä toimintatapaa ja positiivista psykologiaa. Lisäksi hyödynnetään tekniikoita, joiden tausta löytyy urheilijoiden mentaalivalmennuksesta, NLP:stä, luovuusvalmennuksesta ja mindfulnessista.

Tavoitteena on itseään johtava yksilö, joka voi kokonaisvaltaisesti hyvin ja nauttii arjestaan sekä työstään. Hyvinvoiva työntekijä sitoutuu paremmin työhönsä ja auttaa organisaatiota menestymään.

Hyödyt yksilölle:

Itsetuntemus ja itseluottamus paranevat
Itsensä arvostaminen kasvaa
Arvomaailma kirkastuu
Sisäinen johtajuus kasvaa
Tavoitteet kirkastuvat
Toimintamallit selkeytyvät
Menestystekijät kirkastuvat
Vaikutusmahdollisuudet selkeytyvät
Tunnetaidot paranevat
Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät
Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy
Oman elämän johtajuus paranee
Onnellisuus lisääntyy
Elämän merkityksellisyys kasvaa
Hyödyt organisaatiolle:

Ratkaisukeskeinen toimintatapa lisääntyy
Yksilön kyky kehittyä omaan potentiaaliin kasvaa
Yksilön menestysmahdollisuudet kirkastuvat
Sisäinen ohjautuvuus lisääntyy
Proaktiivisuus kasvaa
Tavoitteellinen toimintatapa kehittyy
Tunnetaidot paranevat
Vuorovaikutustaidot paranevat
Tiimityöskentelytaidot kehittyvät
Luovuus lisääntyy
Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy
Energiataso kasvaa
Työilmapiiri paranee
Työtyytyväisyys lisääntyy
Yksilön sitoutuminen organisaatioon kasvaa
Tuottavuus lisääntyy

3 + 10 =

Send this to a friend